Stichting Gelderse Kerken

Over de Gudulakerk. In 2019 is de Gudulakerk in eigendom overgedragen aan de Stichting Gelderse Kerken. Deze stichting is gevestigd in Arnhem en zet zich al meer dan 45 jaar in om religieus erfgoed en monumentale kerken in de provincie Gelderland te behouden. Inmiddels beheert en onderhoudt Gelderse Kerken 16 kerken, een synagoge, een kapel en drie torens. Bij elk van deze eigendommen functioneert een Plaatselijke Commissie die zorgt voor de lokale invulling, exploitatie en promotie.

Plaatselijke Commissie Gudulakerk Lochem

De Gudulakerk wordt gebruikt voor kerkdiensten, vieringen, rouw- en trouwdiensten van de Protestantse Gemeente Lochem. Al decennia heeft het gebouw een brede rol in de Lochemse samenleving. Een plek voor sociale en culturele bijeenkomsten en activiteiten. De lichte ruimte en de geweldige akoestiek maken passende gebeurtenissen tot een grootse beleving. Gedurende de zomermaanden in de Gudulakerk open voor bezichtiging. De Plaatselijke Commissie beheert de agenda en verzorgt de verhuur en het gebruik van het gebouw.

Plaatselijke Commissie Lochem wordt gevormd door:

  • Martin Lamers (voorzitter)
  • Piet de Kant (secretaris)
  • George Udcoff (penningmeester)
  • Meta Daniëls
  • Boeije Jansen
  • Roelof Heringa
  • Bart van Alten

Geschiedenis van de Gudulakerk

De geschiedenis van de Gudulakerk gaat terug tot de negende eeuw met het vermoeden van een houten schuurkerk in Lochem. De eerste schriftelijke vermelding dateert van 1059. Aan het eind van de tiende eeuw is de houten kerk vervangen door een gebouw van steen. In de twaalfde eeuw is sprake van een tufstenen basiliek. Deze romaanse kerk is in de veertiende eeuw vervangen door een gotische constructie. In 1478 is de toren aan de kerk toegevoegd. In de daaropvolgende eeuw is de kerk meerdere malen verbouwd en uitgebreid tot de huidige hallenkerk. Brand en oorlogsschade hebben de kerk geteisterd in het bijzonder de grote stadsbrand van 6 april 1615 waarbij vrijwel alle huizen in de stad verloren zijn gegaan. In 1966 is de Gudulakerk aangewezen als Rijksmonument. De laatste grote restauratie dateert uit de jaren zeventig waarbij veel oorspronkelijke elementen zijn gereconstrueerd en zichtbaar gemaakt.

Icoon voor de Mariakapel

In de kerk bevindt zich een Mariakapel die door velen wordt bezocht voor een stil moment van gebed en het aansteken van een kaarsje. Helaas ontbrak hier een beeltenis van Maria. In 2017, het herdenkingsjaar van 500 jaar Reformatie, heeft het Geert Hüsstege van het iconenatelier Transfiguratie in Eindhoven de icoon van de ‘Moeder Gods van de Eenheid’ geschilderd. Op verzoek van de Plaatselijke Commissie heeft Geert Hüsstege deze icoon nogmaals ‘geschreven’ en vervolgens heeft de icoon in 2021 een plaats gekregen in de Mariakapel. Het bijzondere is dat de giften voor de aankoop van de icoon ‘oecumenisch’ zijn door bijdragen vanuit de protestantse én de katholieke geloofsgemeenschap.

De Beiaard van de Gudulakerk

De toren van de Gudulakerk is van de gemeente Lochem. Met de hoogte van 56 meter is de toren vanuit de weide omgeving te zien. Het carillon telt 49 klokken en werd door leerfabrikant Gerrit Naeff aan de gemeente Lochem geschonken. Elke woensdag ochtend speelt stadsbeiaardeier J-G Heuvelman tijdens de weekmakrt. In de zomer organiseert Gudula Cultureel beiaardconcerten. Op andere momenten wordt de beiaard automatisch aangestuurd. Elk jaar mogen de inwoners van Lochem verzoeknummers doen. De beiaardier maakt een selectie en bewerkt de muziek voor het carillon. Daarna is het instellen van de speeltrommel een tijdrovende en nauwkeurige klus.